Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu (II)

Izba Administracji Skarbowej w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 454 00 67/70 , fax. 77 456 43 13
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 00 67/70, fax. 77 456 43 13
  REGON: 00102292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu (II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu, w tym: 1) Świadczenie usług telekomunikacyjnych 2) Dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego 3)Uruchomienie nowej numeracji w wybranych lokalizacjach Zamawiającego 4) Uruchomienie łączy telefonicznych (w tym w ramach sieci GSM), w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 5) Uruchomienie usługi IVR wraz z usługą 0-801x, w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6) Uruchomienie i zarządzanie systemem monitorowania stanu urządzeń sieciowych Zamawiającego 7) Zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8)Prowadzenie przez Wykonawcę zaawansowanego monitoringu wewnętrznej sieci Zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem – na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu: nr 20 1010 1401 0013 3913 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium – usługi telefonii stacjonarnej (II)”. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna: 1) składa się wraz z ofertą w oryginale w siedzibie Zamawiającego (zaleca się dołączyć do oferty gwarancję lub poręczenie w następujący sposób: kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem trwale złączyć z ofertą natomiast oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w taki sposób, aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty); 2) z treści dokumentu powinien jednoznacznie wynikać przedmiot zamówienia, którego dotyczy wadium; 3) powinno obejmować cały okres związania ofertą, toteż termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 4) powinno zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty całej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 4. Wadium, bez względu na formę, należy wnieść w terminie do dnia i godziny składania ofert. 5. W przypadku wadium wniesionym w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy należy uwzględnić czas niezbędny do zaksięgowania przelewu - wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę lub na pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy oraz zawierać: nazwę dającego gwarancję (Wykonawcę), beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta (bank/inst. ubezpieczająca), kwotę gwarancji równą kwocie wadium. 7. Niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. W przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający dokona zwrotu wadium na rachunek bankowy, z którego wpłynęło wadium. 11. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019r., poz. 2460 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Na podstawie art. 25a ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne zawierające informacje stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ). Podpisane oświadczenia należy złożyć w oryginale. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa, co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składa osobno każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te składane są wraz z ofertą. 2) Oświadczenie wstępne dotyczące pomiotu trzeciego, na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – zamieszcza te informacje o podmiotach w oświadczeniach stanowiących odpowiednio załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie warunków) oraz załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie braku podstaw do wykluczenie). Zamawiający informuje, że podmiot trzeci nie jest zobowiązany do składania swojego oświadczenia wstępnego a jedynie Wykonawca składa oświadczenie wstępne dotyczące podmiotu/ów trzeciego/ich w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz że w stosunku do tego podmiotu/ów nie zachodzą przesłanki wykluczenia. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy niezbędne zasoby do realizacji zamówienia należy złożyć w oryginale. Dokumenty, które zostaną załączone do zobowiązania podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci udostępniający zasoby. 4) dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału lub sporządzonego przez notariusza odpisu. W przypadku spółki cywilnej umowę spółki i o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia określonej w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach