Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych, usług dodatkowych, dzierżawy łączy oraz sprzętu i zakup licencji PBX

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702, 77 44 38 704 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, 77 44 38 704, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych, usług dodatkowych, dzierżawy łączy oraz sprzętu i zakup licencji PBX
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, w tym usług VoIP, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489z późń. zm.) we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego, poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej, w całym okresie obowiązywania umowy, w zakresie: a) świadczenia usług telefonicznych i faksowych (lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych i inny ruch do sieci publicznej), realizowany na łączach POTS, ISDN BRA (2B+D) oraz ISDN PRA (30B+D), b) świadczenia usług telefonicznych i faksowych (lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych i inny ruch do sieci publicznej), realizowany w ramach telefonii internetowej VoIP, w oparciu o wirtualną centralkę abonencką V-PBX (Virtual Private Branch Exchange) oraz SIP-TRUNKING, c) świadczenia usług dostępu do sieci Internet, realizowanych na symetrycznych łączach internetowych w technologii światłowodowej według specyfikacji łączy dostępowych stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, d) świadczenia usług dzierżawy łączy analogowych (par miedzianych), 2) świadczenie usług dodatkowych w zakresie: a) zarządzania usługami wraz z utrzymaniem systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego przez Wykonawcę, b) świadczenia usług:  billing online,  fax serwera, umożliwiającego wysyłanie i odbieranie transmisji faksowych za pośrednictwem aplikacji WEB (z poziomu przeglądarki internetowej),  hostowanego komunikatora biurowego, umożliwiającego komunikację pomiędzy użytkownikami, dostępnego z poziomu komputerów PC, urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android,  ochrony łącza dostępowego (internetowego) Zamawiającego przed atakami DDoS. 3) zestawienie, a następnie dzierżawa pomiędzy wszystkimi lokalizacjami Zamawiającego połączeń światłowodowych (za pośrednictwem 52 szt. ciemnych włókien światłowodowych – jednomodowych), według schematu ideowego połączeń obiektów Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 8 do umowy, 4) dzierżawa sprzętu teleinformatycznego, 5) zakup 20 licencji PBX do istniejących central IP Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 16 000,00 zł. 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 47 1160 2202 0000 0002 1515 3330 w Banku Millenium. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 4) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą. 5) Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 6) Beneficjentem gwarancji jest Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole. 7) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (pkt. III.3) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. pkt. III.3) dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3) . W przypadku wykazania doświadczenia lub zdolności zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia lub zdolności zawodowej wystawione przez podmiot udostępniający. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach