Przetargi.pl
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Czarnowąsach

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowąsach ogłasza przetarg

 • Adres: 45-920 Opole, Wolności
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 505803994, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowąsach
  Wolności 17
  45-920 Opole, woj. opolskie
  tel. 505803994, , fax. -
  REGON: 531669278
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ospczarnowąsy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Czarnowąsach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego. 2. Szczegółowy opis pojazdu, wymagane wyposażenie, parametry graniczne, warunki gwarancji, serwisu, szkolenia, zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia, którego warunki graniczne zostały określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ musi posiadać rok produkcji min. 2020 na pojeździe bazowym, nowym bez przebiegu. 4. Przedmiot zamówienia musi być kompletny pod względem wymagań Zamawiającego określonych odpowiednio w Załączniku Nr 2 do SIWZ i po przekazaniu Zamawiającemu gotów do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. 5. Wykonawca zobowiązany będzie, w dniu dokonania odbioru, do przeprowadzenia w siedzibie Wykonawcy szkolenia z zakresu obsługi podstawowej dostarczonego pojazdu oraz sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 3.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach