Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG CODZIENNEGO CAŁODOBOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW

Narodowy Instytut Geriatrii,Reumatologii i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-637 Warszawa, Spartańska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Geriatrii,Reumatologii i Rehabilitacji
  Spartańska 1
  02-637 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000288567
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartanska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG CODZIENNEGO CAŁODOBOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowej usługi całodniowego żywienia pacjentów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie w systemie bemarowym z pełną obsługą pacjenta w ciągu 6 miesięcy. a. Wspólny Słownik Zamówień CPV:55320000-9 – usługi podawania posiłków,55322000-3 – usługi gotowania posiłków,55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków55520000-1 – usługi dostarczania posiłkówb. Opis: szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcyw jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).:3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank 24 2490 0005 0000 4600 8185 8973; Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń,o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożonąw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: 16/PN/2023/BK.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Ustawy.7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.8. Wadium zwracane będzie zgodnie z art. 98 ust. 1 -5 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem:• Aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.• Decyzji właściwego dla siedziby Wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca zakład, w którym przygotowywane będą posiłki, na prowadzoną działalność związaną z produkcją i obrotem żywnościąw zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy.• Aktualna pozytywna opinia/decyzja właściwego dla siedziby Wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca dopuszczenia do przewozu posiłków tych środków transportu, które zostaną użyte do wykonania zamówienia.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:• Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem opłaconej polisy,a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż500 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 250 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy obejmującą zatrucia pokarmowe oraz zakażenia żółtaczką typu A.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:• Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca musi dysponować minimum narzędziami wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach