Przetargi.pl
Świadczenie czterech usług cateringowych podczas konferencji i spotkań

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4663000, fax. 81 4663001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie czterech usług cateringowych podczas konferencji i spotkań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie czterech usług cateringowych podczas konferencji i spotkań organizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin dla seniorów i osób niepełnosprawnych z Lublina, tj.: 1.1. usługę cateringową na spotkanie z seniorami pt. Odczaruj jesień życia. Liczba uczestników - 200 os.; usługa jednodniowa; przewidywany czas trwania usługi - 3 godziny; miejsce: Galeria Olimp w Lublinie, III część, hol na parterze. Usługa obejmie przygotowanie zestawów dietetycznych przekąsek zapakowanych w jednorazowe, zamykane pojemniki plastikowe oraz artykułów w formie bufetu. 1.2. usługę cateringową podczas Gali Finałowej Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. Liczba uczestników - 140 os.; usługa jednodniowa; przewidywany czas trwania usługi - 2 godziny 1.3. usługę cateringową podczas Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Liczba uczestników - 200 os.; usługa dwudniowa w godz. 9:30-15:30, miejsce: Targi Lublin S.A.. Usługa obejmuje: a) catering kawowy dwudniowy w godz. 9:30-15:30. b) lunch w drugim dniu w formie stołu szwedzkiego w godz. 14:30-15:30. 1.4. usługę cateringową na spotkanie okolicznościowe z udziałem organizacji pozarządowych współpracujących z Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej. Liczba uczestników - 80 os.; usługa jednodniowa; miejsce: Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przygotowania, dowozu i podania posiłków; 2) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych; 3) świadczenia usług wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych; 4) podania posiłków zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia zbiorowego; 5) świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, z użyciem sztućców platerowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych; 6) zapewnienia ilości szklanek oraz talerzy w ilości co najmniej o 20% większej niż ilość osób, dla których zostanie przygotowany catering; 7) zapewnienia obsługi cateringu (niezbędny personel: co najmniej jeden kelner/kelnerka na każde 30 osób); 8) estetycznego podawania posiłków; 9) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 60 min. przed rozpoczęciem posiłku; 10) zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych po zakończeniu posiłku; 11) transportu w obie strony wyposażenia, produktów i osób wykorzystywanych przez wykonawcę w trakcie świadczenia usługi; 12) zapewnienia dekoracji stołów, w tym bukietów żywych kwiatów; 13) zapewnienia osobnego stołu/stołów na brudne naczynia oraz sprzątania na bieżąco brudnych naczyń; 14) usunięcia i wywozu nieczystości i odpadów pokonsumpcyjnych na swój koszt; 15) serwowania usług cateringowych w formie szwedzkiego stołu; 16) przygotowania posiłków ze świeżych, wysokiej jakości składników, zarówno co do wartości odżywczej, jak i gramatury; 17) zapewnienia, aby temperatura dań podawanych na ciepło nie była niższa niż 75 st. C dla zup oraz 63 st. C dla pozostałych dań serwowanych na ciepło; 18) zapewnienia, aby dania ciepłe były dostarczone i serwowane z podgrzewanych lub trzymających ciepło chromowanych bemarach, dania zimne i desery były podane na ceramicznych półmiskach lub chromowanych tacach, sałatki w ceramicznych lub szklanych miskach; 19) zapewnienia stołów bufetowych, a także stołów koktajlowych wraz z nakryciami (tj. serwety i/lub obrusy) w jednolitym kolorze, w ilości wystarczającej do wygodnego spożycia posiłków przez wskazaną przez Zamawiającego liczbę osób; 20) rozstawienia i sprzątnięcia stołów bufetowych i koktajlowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach