Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę- z wykorzystaniem istniejącego przepustu stalowego o wym. 144x97cm- w ciągu drogi powiatowej Nr 3107L Równianki - Rudnik - Staw Noakowski w km. 12+715 w m. Średnie Duże

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 69
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6396332 , fax. 0846396332
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Szczebrzeska 69 69
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6396332, fax. 0846396332
  REGON: 95037174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.zamosc.pl ; www.bip.zdp.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę- z wykorzystaniem istniejącego przepustu stalowego o wym. 144x97cm- w ciągu drogi powiatowej Nr 3107L Równianki - Rudnik - Staw Noakowski w km. 12+715 w m. Średnie Duże
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę- z wykorzystaniem istniejącego przepustu stalowego o wym. 144x97cm- w ciągu drogi powiatowej Nr 3107L Równianki - Rudnik - Staw Noakowski w km. 12+715 w m. Średnie Duże
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.zamosc ; www.bip.zdp.zamosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach