Przetargi.pl
budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1567L Lubiczyn - Żmiarki - Stępków - Makoszka - Nowa Jedlanka w m.Żmiarki

Urząd Gminy Dębowa Kłoda ogłasza przetarg

 • Adres: 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3557008 , fax. 083 3557044
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda
  Dębowa Kłoda 116A 116A
  21-211 Dębowa Kłoda, woj. lubelskie
  tel. 083 3557008, fax. 083 3557044
  REGON: 00053248700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1567L Lubiczyn - Żmiarki - Stępków - Makoszka - Nowa Jedlanka w m.Żmiarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projektowany odcinek chodnika rozpoczyna sie na wysokosci posesji nr 58 w km 0+000 a kończy w km 1+280 na wysokości posesji nr 5. Budowa chodnika obejmuje miedzy innymi : - budowe nowego chodnika dla pieszych, - wykonanie zjazdów na posesje i do pól, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - dostawa wraz z stelażem i montażem 2 szt tablic informacyjnych o wymiarach 30x40 cm. Treść do uzgodnienia z Zamawiającym. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji przetargowej znaków towarowych oraz nazw producentów Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączona dokumentacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ustala sie wadium w wysokości 9000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach