Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia ZM 33/230/2014 jest zakup wraz z dostawą materiałów do endoskopii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Bema 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 45 02 223
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Bema 1 1
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 45 02 223
  REGON: 43120573100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia ZM 33/230/2014 jest zakup wraz z dostawą materiałów do endoskopii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia ZM 33/230/2014 jest zakup wraz z dostawą materiałów do endoskopii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na trzy zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331680005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach