Przetargi.pl
Sukcesywny zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pcimiu na rok 2023

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W PCIMIU ogłasza przetarg

 • Adres: 32-432 Pcim, Pcim, 564
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +12 2748038
 • Data zamieszczenia: 2022-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W PCIMIU
  Pcim, 564
  32-432 Pcim, woj. małopolskie
  tel. +12 2748038
  REGON: 351501322
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ps2pcim.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pcimiu na rok 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Dostawa pieczywaZadanie nr 2 Dostawa mleka i produktów mlecznychZadanie nr 3 Dostawa mięsa, przetwory mięsne /wołowe i wieprzoweZadanie nr 4 Dostawa kiełbasy i wędlinyZadanie nr 5 Dostawa mięsa i przetworów drobiowychZadanie nr 6 Dostawa towarów masowychZadanie nr 7 Dostawa ryb przetworzonych i konserwowychZadanie nr 8 Dostaw warzyw i owocówZadanie nr 9 Dostawa mrożonek i wyrobów garmażeryjnychZadanie nr 10 Dostawa jajek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach