Przetargi.pl
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Rogoźniku w roku 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 42583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 287 41 99 , fax. 032 287 41 99
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Sienkiewicza
  42583 Bobrowniki, woj. śląskie
  tel. 032 287 41 99, fax. 032 287 41 99
  REGON: 27150052800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgk.bobrowniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Rogoźniku w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Rogoźniku, Osiedle Robotnicze 22a w roku 2018. Zamówienie obejmuje: 1. Czynności związane z sukcesywnym odbiorem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) wytwarzanych na Oczyszczalni Ścieków w Rogoźniku polegające na: 1) ważeniu osadów, 2) transporcie osadów, 3) odzysku lub unieszkodliwieniu osadów. 2. Zamawiający wyklucza zagospodarowanie osadów w formie odzysku osadów ściekowych polegających na ich stosowaniu: 1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, 2) do rekultywacji terenów na cele rolne, 3) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 4) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. 3. Zamawiający dopuszcza m.in. następujące metody odzysku osadów: 1) wykorzystania jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, 2) recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), 3) magazynowanie odpadów, które mogą być poddane któremukolwiek z działań wymienionych od R1 do R12. 4. Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od ilości i jakości ścieków doprowadzanych na oczyszczalnię (szacunkowa ilość osadów ok. 1600,00 Mg w ciągu roku – określona w oparciu o dane historyczne). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazywanych odpadów, w tym do wytworzenia zarówno większej jak i mniejszej ilości odpadów, co nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systematycznego i terminowego odbioru osadów (co uzasadnione jest brakiem możliwości pozwalających Zamawiającemu na jakiekolwiek ich magazynowania) według potrzeb Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia cząstkowego drogą telefoniczną lub mailową. 6. Kontener/kontenery będą dostarczane przez Wykonawcę, który zobowiązany jest do odbioru wypełnionego kontenera w ciągu 24 h od chwili zgłoszenia oraz zapewnienia stałej obecności co najmniej jednego kontenera gotowego do załadunku osadu. Zamawiający informuję Wykonawcę, iż posiada jeden kontener hakowy - 8 m3. 7. Wywóz każdej partii osadu z oczyszczalni ścieków, musi być potwierdzony na karcie przekazania odpadów (wystawionej przez Wykonawcę), do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym były świadczone usługi. 8. Wykonawca prowadzi wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymując w czystości miejsce odbioru osadu i drogi dojazdowej. Pojazdy transportujące osad powinny być szczelne, sprawne i czyste (bez pozostałości osadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych). 9. Każda partia (samochód / kontener) osadu musi być zważona i potwierdzona dokumentem ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca. Wykonawca przekazuje kopie dowodów ważenia Zamawiającemu wraz z kartami przekazania odpadów. 10. Podstawą do wystawienia faktury będą załączone: podpisana przez strony miesięczna karta przekazania odpadu wraz z dokumentami ważenia. 11. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z póź. Zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (dz. U. poz. 257), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973) oraz innych powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 12. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu Oczyszczalni Ścieków w Rogoźniku wszelką odpowiedzialność za wywożony osad przejmuje Wykonawca. 13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur stosowanych przy nadzorze nad zagospodarowaniem osadu obowiązujących u Zamawiającego. 14. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy aktualnych wyników badań osadów. 15. Przed zawarciem umowy Wykonawca musi przedłożyć wymagane prawem stosowne decyzje i pozwolenia (zezwolenia) uprawniające go do gospodarowania (transport, przetwarzanie itd.) ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych w okresie obowiązywania umowy. 16. Wykonawca gwarantuje, że w okresie trwania umowy oraz w okresie 5 lat od daty jej zakończenia, przejmuje na siebie wszystkie skutki prawne i finansowe wynikające z nie stosowania się do wymogów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, a w szczególności z nie stosowania się do Ustawy o odpadach. 17. Awaria środka transportowego oraz warunki atmosferyczne nie zwalniają Wykonawcy ze świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. 18. W przypadku zaistnienia sytuacji losowych, w tym awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w ciągu 24 godzin, na własny koszt, zastępczego środka transportowego do odbioru osadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513700-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w przedmiocie zamówienia, 3) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 4) dysponują odpowiednik potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6) Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może podlegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, 3) wykaz wykonywanych usług polegających na zagospodarowaniu osadów ściekowych wraz z podaniem przedmiotu, wartości, daty i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ocenione będzie łączne ich doświadczenie), 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do przewozu osadów ściekowych, 5) oświadczenie o miejscu i sposobie zagospodarowania osadów zgodne z podpisaną decyzją na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów (złożone oświadczenie musi być spójne z przedstawioną decyzją) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6, 6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7) aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu, 8) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów opisanych w pkt. 2.6-2.8), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w których ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiedni, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wykluczeniu, 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 4) Załącznik nr 4 – Wykaz wykonywanych usług, 5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dysponowanym sprzęcie, 6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o miejscu i sposobie zagospodarowania osadów, 7) Załącznik nr 7 - Wzór umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach