Przetargi.pl
Sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilości 12.000 l oraz sukcesywne tankowanie pojazdów Spółki gazem LPG - w ilości 5.000 l, na stacjach Wykonawcy.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6142403, 6146084 , fax. 048 6142403
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 15 15
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 048 6142403, 6146084, fax. 048 6142403
  REGON: 14151169400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kgkkozienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilości 12.000 l oraz sukcesywne tankowanie pojazdów Spółki gazem LPG - w ilości 5.000 l, na stacjach Wykonawcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilości 12.000 l oraz sukcesywne tankowanie pojazdów Spółki gazem LPG - w ilości 5.000 l, na stacjach Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy przedmiotu zamówienia w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wysokość upustu dla benzyny
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kgkkozienice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach