Przetargi.pl
Ochrona fizyczna SWZPZPOZ w Warszawie

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8252031 w. 355, 356 , fax. 022 8252031 w. 355
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Nowowiejska 27 27
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8252031 w. 355, 356, fax. 022 8252031 w. 355
  REGON: 00029807000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna SWZPZPOZ w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę kompleksu budynków w Warszawie przy ul. Dolnej 42 oraz Rasztów 46, gm. Klembów. Zakres obowiązków: a) jeden pracownik całodobowo na portierni Szpitala (lub w zależności od potrzeb na portierni Centrum Psychoterapii) przy ul. Dolnej 42 siedem dni w tygodniu w tym święta, b) jeden pracownik - pomieszczenie serwerowni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie - całodobowo siedem dni w tygodniu w tym święta
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. szpitalnowowiejski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach