Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy ziemniaków, warzyw i jabłek do Zakładu Karnego w Siedlcach

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 47
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 785 13 00 , fax. 25 785 13 30
 • Data zamieszczenia: 2015-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Piłsudskiego 47 47
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 785 13 00, fax. 25 785 13 30
  REGON: 00032047200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy ziemniaków, warzyw i jabłek do Zakładu Karnego w Siedlcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I 1.ziemniaki jadalne, 150 000 kg, Zadanie II 1.kapusta kiszona, 12 000 kg, 2.ogórki kiszone, 9 000 kg, Zadanie III 1.brokuły,1 400 szt. 2.buraki ćwikłowe, 10 000 kg, 3.cebula biała, 12 000 kg, 4.fasolka szparagowa, 700 kg, 5.kalafiory,700 szt. 6.kapusta biała, 10 000 kg, 7.marchew, 22 000 kg, 8.ogórki spod osłon krótkie,3 000 kg, 9.pietruszka korzeń, 5 000 kg, 10.pomidory spod osłon, 3 000 kg, 11.pory, 4 000 kg, 12.selery, 6 000 kg, Zadanie IV 1.jabłka konsumpcyjne, 10 000 kg, Ziemniaki i warzywa należy dostarczyć w workach siatkowych bezzwrotnych o wadze do 30 kilogramów. Kalafiory, brokuły, pomidory, ogórki i fasolkę szparagową należy dostarczyć w opakowaniach wykonawcy dopuszczonych do kontaktu z żywnością o wadze do 10 kilogramów. Kapustę kiszoną oraz ogórki kiszone należy dostarczyć w beczkach wykonawcy dopuszczonych do kontaktu z żywnością o pojemności do 120 litrów, zaopatrzonych w szczelne pokrywy. Jabłka należy dostarczyć w opakowaniach wykonawcy o wadze do 20 kilogramów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Wszystkie wymienione warzywa i owoce winny pochodzić z odmian jadalnych przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi. Nie dopuszcza się dostaw zawierających różne odmiany zamawianych ziemniaków, warzyw i jabłek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie I 4 000,00 PLN, Zadanie II 1 000,00 PLN, Zadanie III 3 000,00 PLN, Zadanie IV 400,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach