Przetargi.pl
Dostawa sadzeniaków kwalifikowanych

SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory ogłasza przetarg

 • Adres: 05-520 Konstancin Jeziorna, Obory 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 756 31 01 , fax. 22 756 46 94
 • Data zamieszczenia: 2016-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory
  Obory 8 8
  05-520 Konstancin Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. 22 756 31 01, fax. 22 756 46 94
  REGON: 00000178400039
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzdwilanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sadzeniaków kwalifikowanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 sadzeniaki odmiana Lady Claire, stopień kwalifikacji A, kalibraż 35-45-55 75t, dostawa do 10 kwietnia 2016 2 sadzeniaki odmiana Hermes stopień kwalifikacji A, kalibraż 35-45-55 50t, dostawa do 10 kwietnia 2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzdwilanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach