Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

ZAKŁAD KARNY W JASTRZĘBIU -ZDROJU ogłasza przetarg

 • Adres: 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. C.K. Norwida 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 475 92 30
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KARNY W JASTRZĘBIU -ZDROJU
  ul. C.K. Norwida 23
  44-268 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 475 92 30
  REGON: 000319807
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-ZdrojuI. Warzywa korzeniowe:1. Marchew (CPV 03221112-4) - 12 000,00kg2. Buraki ćwikłowe (CPV 03221111-7) - 12 000,00kg3. Seler korzeniowy (CPV 03221110-0) - 5 000,00kg4. Pietruszka korzeniowa (CPV 03221110-0) - 5 000,00kg5. Cebula (CPV 03221113-1) - 5 000,00kgSTANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DOWSZYSTKICH ISTOTNYCH CECHPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczychbędących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania,a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztówprzechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztówwywozu i utylizacji powstałych odpadów.4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny, w miarę bieżącegozapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie telefonicznej,mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniupoprzedzającym planowaną dostawę. Realizacja dostaw w godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem ina koszt wykonawcy.Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowystanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednichprzepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,poz. 2021), a także rozporządzeniamiwykonawczymi do tej ustawy.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych:a) część nr I (warzywa korzeniowe)b) część nr II (kapusta świeża i kiszone)c) część nr III (ziemniaki)d) część nr IV (jabłka)Wykonawca może złożyć ofertę w wybranych przez siebie częściach.8. Wymagania stawiane wykonawcy:a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówieniab) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowyc) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionymprzedstawicielem wykonawcyd) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnychdla sprawnego i terminowego wykonania zamówieniae) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotuzamówienia.Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnegow Jastrzębiu-ZdrojuII. Kapusta świeża i kiszone:1. Kapusta biała (CPV 03221410-3) - 10 000,00kg2. Kapusta czerwona (CPV 03221410-3) - 5 000,00kg3. Kapusta kiszona (CPV 15331142-4) - 5 500,00kg4. Ogórki kiszone (CPV 15331000-7) - 3 500,00kgSTANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECHPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo dowynagrodzenia wyłącznie za faktyczniedostarczoną ilość towaru.3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczychbędących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania,a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztówprzechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztówwywozu i utylizacji powstałych odpadów.4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny, w miarę bieżącegozapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie telefonicznej,mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę. Realizacja dostaw w godzinach 8:00 –13:00 (odponiedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy.Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowystanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednichprzepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych:a) część nr I (warzywa korzeniowe)b) część nr II (kapusta świeża i kiszone)c) część nr III (ziemniaki)d) część nr IV (jabłka)Wykonawca może złożyć ofertę w wybranych przez siebie częściach.8. Wymagania stawiane wykonawcy:a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówieniab) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowyc) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionymprzedstawicielem wykonawcyd) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnychdla sprawnego i terminowego wykonania zamówieniae) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotuzamówienia.Przedmiotem zamówienia są:Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-ZdrojuIII. Ziemniaki:1. Ziemniaki w workach siatkowych (CPV 03212100-1) - 80 000,00kgUWAGA:- ziemniaki niemyte, pozbawione śladów gniciaSTANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECHPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ WZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo dowynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczychbędących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczychpowodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucjidostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny, w miarę bieżącegozapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przezzamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę.Realizacja dostaw w godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy.Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednichprzepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych:a) część nr I (warzywa korzeniowe)b) część nr II (kapusta świeża i kiszone)c) część nr III (ziemniaki)d) część nr IV (jabłka)Wykonawca może złożyć ofertę w wybranych przez siebie częściach.8. Wymagania stawiane wykonawcy:a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówieniab) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowyc) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionymprzedstawicielem wykonawcyd) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnychdla sprawnego i terminowego wykonania zamówieniae) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotuzamówienia.Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnegow Jastrzębiu-ZdrojuIV. Jabłka1. Jabłka (średnica 6 – 7,5 cm, dopuszczalne: Jonagold, Jonagored, Champion, Lobo) (CPV03222321-9) - 3 500,00kgUWAGA:- jabłka zbliżone wagowo i rozmiarowo, bez uszkodzeń, śladów gniciaSTANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECHPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo dowynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczychbędących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczychpowodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucjidostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny, w miarę bieżącegozapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przezzamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę.Realizacja dostaw w godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy.Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowystanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednichprzepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofertczęściowych:a) część nr I (warzywa korzeniowe)b) część nr II (kapusta świeża i kiszone)c) część nr III (ziemniaki)d) część nr IV (jabłka)Wykonawca może złożyć ofertę w wybranych przez siebie częściach.8. Wymagania stawiane wykonawcy:a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówieniab) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowyc) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionymprzedstawicielem wykonawcyd) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnychdla sprawnego i terminowego wykonania zamówieniae) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotuzamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w powyższym postępowaniu.Zamawiający określa wadium na kwoty:a) Dla część I (warzywa korzeniowe) – 600,00 złotychb) Dla części II (kapusta świeża i kiszone) – 450,00 złotychc) Dla części III (ziemniaki) – 900,00 złotychd) Dla części IV (jabłka) – 150,00 złotych2. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert.3. Zgodnie z art. 45 ustawy pzp wadium może być wniesione w następujących formach:a. w pieniądzu,b. w gwarancjach bankowych,c. w gwarancjach ubezpieczeniowych,d. w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek zamawiającego w:NBP O/O Katowicenumer konta: 86 1010 1212 3069 0013 9120 0000z dopiskiem „WADIUM – WARZYWA CZ. …….”1. Wadium dla swej skuteczności winno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 5 października 2022 r. do godziny 10:00. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt b–d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.3. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnychna rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) Nie podlegają wykluczeniu;2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku w tym zakresieb) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunki w tym zakresiec) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresied) Zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie.Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunkówwynikających z art. 57 ust, 1 ustawy PZP.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach