Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.

Szkoła Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-684 Katowice, ul. Gen. Jankego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6069441 , fax. 032 6069249, 6069279
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Katowicach
  ul. Gen. Jankego 276
  40-684 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 6069441, fax. 032 6069249, 6069279
  REGON: 27667677500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://katowice.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Dla CZĘŚCI 1 - Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 03221110-0 (Warzywa korzeniowe), 03221113-1 (Cebula), 03221111-7 (Burak ćwikłowy), 03221112-4 (Marchew), 03221410-3 (Kapusta), 03221000-6 (Warzywa), 15331133-8 (Groch dzielony), 03221210-1 (Fasola), 15331142-4 (Kapusta przetworzona), 15331000-7 (Warzywa przetworzone), 03212100-1 (Ziemniaki), 03221270-9 (Ogórki), 03221420-6 (Kalafior), 03221230-7 (Papryka), 03221320-5 (Sałata liściasta), 03221240-0 (Pomidory), 03221260-6 (Grzyby), 03221250-3 (Cukinia), 03222321-9 (Jabłka), 03222322-6 (Gruszki), 03222330-5 (Owoce pestkowe), 03222340-8 (Winogrona), 03221200-8 (Warzywa owocowe), 03222210-8 (Cytryny), 03222240-7 (Mandarynki), 03222220-1 (Pomarańcze), 03222111-4 (Banany), b) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ. c) Dla asortymentu wyspecyfikowanego w załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający ustali mnożnik (zgodnie z rozdziałem XII niniejszej SIWZ) w oparciu o notowania giełdowe zaobserwowane w okresie 2020 roku na Warszawskim Rolno – Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach, na podstawie którego dokonywane będą rozliczenia. Strona internetowa www.bronisze.com.pl. d) Cena jednostkowa artykułów wymienionych w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty, nie może być większa od cen wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ. 2) Dla CZĘŚCI 2 Dostawy przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 15331500-2 (Warzywa konserwowane w occie), 15331462-3 (Groch puszkowany), 15331470-2 (Kukurydza słodka), 15331463-0 (Puszkowana fasola nieobrana), 15331464-7 (Puszkowana cała fasola), 15331427-6 (Skoncentrowany przecier pomidorowy), 15332290-3 (Dżemy), 15332230-5 (Marmolady), 15331428-3 (Sos pomidorowy), 15331136-9 (Papryki przetworzone), 15331480-5 (Warzywa tymczasowo zakonserwowane), 15332400-8 (Owoce konserwowane), 15331135-2 (Grzyby przetworzone) b) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ. UWAGA !! Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (dotyczy załącznika 1B) lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jako niezgodnej z SIWZ. c) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy dla części 2 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart produktów, lub innych podobnych dokumentów, z których wynikałby ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ. 3. Ilości podane w Specyfikacjach asortymentowo-wartościowo-ilościowych stanowiących załączniki 1A i 1B do SIWZ są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu produktów w tych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. 5. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową. 6. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu żywności. 7. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252, z późn. zm.) Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz. 9. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP. 10. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 11. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone zostanie w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach