Przetargi.pl
Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń laboratoryjnych (młyn planetarno – kulowy – 1 szt oraz fitotron – 1 szt.) , zwanych dalej „urządzeniami/ urządzeniem”. Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie wcześniej niż 2020), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montażem oraz uruchomieniem (cz.B), a także bezpłatny serwis gwarancyjny. Po dokonaniu montażu i uruchomienia wykonawca przeprowadzi szkolenie dla co najmniej 2 osób, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego (część B)/ Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla co najmniej 2 osób, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; Zamawiający dopuszcza formę szkolenia online (część A) 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 2 (A-B) do SIWZ. 4) Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 6) Wymagany termin realizacji zamówienia: a) w zakresie części A: do 8 tygodni od zawarcia umowy; b) w zakresie części B: do 10 tygodni od zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi, obok ceny oraz terminu gwarancji, jedno z kryteriów oceny ofert, oceniane na podstawie długości oferowanego terminu realizacji. w przypadku zaoferowanie krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ. 7) Adres dostawy: a) w zakresie części A: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41- 200 Sosnowiec; b) w zakresie części B: Wydział Nauk Przyrodniczych Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice. 8) Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ. 9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 10) Zamawiający nie przewidywał wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 11) Podwykonawcy. 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust.5 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach