Przetargi.pl
"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo - rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego"

Powiat Lubliniecki ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, Paderewskiego 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubliniecki
  Paderewskiego 7
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  REGON: 152180843
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/kontakt.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo - rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A) ZADANIE NR I:„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 60,096 km, b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 15 980 m²,c) działania organizacyjno-techniczne,d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,e) usuwanie śniegu z dróg,f) usuwanie śniegu z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych z materiału uszorstniającego).B) ZADANIE NR II:„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 48,004 km, b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 23 095m²,c) działania organizacyjno-techniczne,d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,e) usuwanie śniegu z dróg,f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych z materiału uszorstniającego).C) ZADANIE NR III:„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 28.395 km,b) zimowe utrzymanie chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów o powierzchni 56 551m²,c) działania organizacyjno-techniczne,d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,e) usuwanie śniegu z dróg,f) usuwanie śniegu z chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów,g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),h) usuwanie śliskości z chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i parkingów,i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych z materiału uszorstniającego).D) ZADANIE NR IV:„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące: a) zimowe utrzymanie dróg o długości 65.663 km, b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 6 228m²,c) działania organizacyjno - techniczne,d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,e) usuwanie śniegu z dróg,f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych, g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych z materiału uszorstniającego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniudotyczący/-e:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów: nie dotyczy3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto;Warunek nie jest uzależniony od liczby zadań, na które wykonawca składa ofertę.b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , iż dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:A) ZADANIE NR I: pługo – piaskarki 2 szt pługi lemieszowe 2 szt sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i drógpieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tonyB) ZADANIE NR II: pługo – piaskarki 2 szt pługi lemieszowe 2 szt sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i drógpieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tonyC) ZADANIE NR III: pługo – piaskarki 2 szt pługi lemieszowe 2 szt sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i drógpieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tonyD) ZADANIE NR IV: pługo – piaskarki 2 szt pługi lemieszowe 2 szt sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i drógpieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tonyJeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca wykazywał się tym samym potencjałem technicznym w więcej niż jednym Zadaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach