Przetargi.pl
Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie

GMINA LELÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 18
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3550121 , fax. 34 3550049
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LELÓW
  ul. Szczekocińska 18
  42-235 Lelów, woj. śląskie
  tel. 34 3550121, fax. 34 3550049
  REGON: 151398089
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie pn. „Zaprojektowanie i budowa przedszkola gminnego w Lelowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zaprojektowanych obiektów” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz jeśli dotyczy, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń.Zakres zamówienia:• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów oraz informacji,• opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego (w skład którego wchodzi Projekt Techniczny o szczegółowości na poziomie Projektu Wykonawczego) w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (zawierający PZT w pliku dwg lub dxf),• opracowanie Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,• opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,• opracowanie Przedmiaru Robót w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,• opracowanie Kosztorys Inwestorskiego w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej, umożliwiającej otwarcie pliku w programach takich jak: Norma, Zuzia.• uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, opinii oraz badań w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym, geologicznym i wszelkich innych niezbędnych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, jeśli są wymagane• uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień jeśli są wymagane przepisami prawa• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z Inwestorem• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem• opracowanie kosztorysu i przedmiaru inwestorskiego• realizację kompletnych robót budowlano-montażowych• pełnienie nadzoru autorskiegoDokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.• dokumentacja musi w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia.• opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.W ramach niniejszego zadania należy uwzględnić budowę budynku Przedszkola Gminnego dla min 4 oddziałów przedszkolnych i jednego oddziału integracyjnego oraz pomieszczeń dla personelu z wydzielonymi między innymi następującymi pomieszczeniami:PARTER:0.1 WIATROŁAP 7,00 m20.2 KORYTARZ 182,20 m20.3 SZATNIA 52,30 m20.4 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 4,55 m20.5 SALA 1 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m20.6 ŁAZIENKA DO SALI 1 12,10 m20.7 MAGAZYNEK DO SALI 1 4,50 m20.8 SALA 2 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m20.9 ŁAZIENKA DO SALI 2 12,10 m20.10 MAGAZYNEK DO SALI 2 4,50 m20.11 SALA 3 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m20.12 ŁAZIENKA DO SALI 3 12,10 m20.13 MAGAZYNEK DO SALI 3 4,50 m20.14 SALA 4 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m20.15 ŁAZIENKA DO SALI 4 12,10 m20.16 MAGAZYNEK DO SALI 4 4,50 m20.17 ODDZIAŁ INTEGRACYJY 71,40 m20.18 SZATNIA ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO 17,40 m20.19 ŁAZIENKA 9,60 m20.20 JADALNIA 82,50 m20.21 ZMYWALNIA 5,20 m20.22 KUCHNIA 15,60 m20.23A SALA SENSORYCZNA 26,80 m20.23B GABINET LOGOPEDY 20,00 m20.24 SALA DO WYSTĘPÓW/GIMNASTYCZNA 108,00 m20.25 SEKRETARIAT 14,00 m20.26 POKÓJ DYREKTORA 10,30 m20.27 POM. SOCJALNE 10,30 m20.28 SZATNIA 10,30 m20.29 ŁAZIENKA 8,30 m20.30 ŁAZIENKA DLA DZIECI 8,25 m20.31 POM. GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE 19,85 m20.32 POM. GOSPODARCZE 7,45 m20.33 MAGAZYNEK 10,66 m2RAZEM 1039,00 m2Zakres zamówienia w ramach zagospodarowania terenu:• budowę ciągów pieszych oraz drogowych, w tym drogę manewrową, pożarową, dojazdy, wjazdy, parkingi z wydzielonymi miejscami postojowymi (ok. 12) w tym również dwa dla osób niepełnosprawnych oraz place, chodniki, dojścia.• zagospodarowanie terenów zielonych poprzez humusowanie, wykonanie trawników oraz posadzenie drzew oraz krzewów;• budowę zewnętrznego tarasu wraz zadaszeniem• budowę zewnętrznego placu zabaw;• budowę wiaty śmietnikowej;• dostawę i montaż obiektów małej architektury w tym między innymi: ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci itp.Ponadto w ramach zakresu zamówienia należy uwzględnić:• budowę przyłączy:◦ energetycznego◦ teletechnicznego◦ kanalizacji sanitarnej◦ wodociągowego• budowę wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji:◦ elektroenergetycznej◦ teletechnicznej◦ sanitarnej◦ wodociągowej◦ centralnego ogrzewania (niskotemperaturowego podłogówka)◦ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła◦ klimatyzacji◦ słaboprądowych w tym okablowania i osprzętu do monitoringu, alarmu, Internetu, telefonów,wideo-domofonów przy wejściu do obiektu połączonego z salami dydaktycznymi, instalacji przeciwpożarowej oraz nagłośnienia w salach zajęciowych.• dostawę i montaż wyposażenia szatni w niezbędne szafki i ławki z uwzględnieniem wymaganej liczby osób - meble, wyposażenie i siedziska wkomponowane w pomieszczeniach;• dostawę i montaż wyposażenia związanego z poszczególnymi instalacjami, takimi jak kompletna armatura, kuchnia, itp. z uwzględnieniem liczby użytkowników i obowiązujących przepisów (w tym np.pełne wyposażenie toalet oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń technicznych i socjalnych) i inne niezbędne umeblowanie takie jak szafki lub blaty pod umywalki i zlewozmywaki ;• dostawę i montaż wyposażenia kotłowni/maszynowni;• montaż pozostałej niezbędnej armatury;Dopuszcza się zmianę rozwiązań konstrukcyjnych budynku w zakresie posadowienia, elementów nośnych konstrukcji oraz ścian osłonowych w przypadku zmiany technologii na szkieletową. Wyłącza się możliwość zmiany konstrukcji dachu skośnego z drewna klejonego nad salą do występów. Wszystkie technologie muszą zapewnić założone przez Zamawiającego w PFU standardy jakościowe wykończenia i użytkowania. Dopuszcza się możliwość elewacji budynku wykonać z styropianu lub/i wełny mineralnej (wymagania ppoż). Jako wykończenie przewiduje się tynk z tynku strukturalnego, cienkowarstwowego, który wyglądem przypomina tradycyjny tynk cementowo-wapienny oraz drewnopodobne panele w różnych odcieniach drewna. Na całej elewacji, zgodnie z koncepcją architektoniczną przewiduje się montaż kolorowych pionowych lameli z alucobondu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach