Przetargi.pl
Odbiór wód opadowych i roztopowych z zalewiska Ws-47 w Bytomiu w związku z utrzymywaniem bezpiecznego poziomu wód niecki bezodpływowej - III

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Smolenia 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
  Smolenia 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  REGON: 240136989
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór wód opadowych i roztopowych z zalewiska Ws-47 w Bytomiu w związku z utrzymywaniem bezpiecznego poziomu wód niecki bezodpływowej - III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wód opadowych i roztopowych z zalewiska Ws-47 w Bytomiu (rejon pomiędzy ul. Drobczyka, a obwodnicą północna Miasta Bytomia) w związku z utrzymywaniem bezpiecznego poziomu wód niecki bezodpływowej. 2. Zamawiający przewiduje szacunkową ilość wód do odbioru do 120 396 m3 wód opadowych i roztopowych odpompowywanych z zalewiska Ws-47 w Bytomiu. Faktyczne ilości prac zlecanych w okresie realizacji zamówienia mogą się różnić od ilości zakładanych (szacowanych), w zależności od występujących potrzeb Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w Rozdziale V SWZ oraz w załącznikach do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98390000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:Zdolności technicznej lub zawodowejWykonawca spełni warunek jeśli:1.1 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpompowanych wód opadowych i roztopowych w wielkości co najmniej 50 000 m3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach