Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw - numer Zp/pn/97/2015

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 74 53 , fax. 81 551 74 52
 • Data zamieszczenia: 2015-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  ul. Dywizjonu 303 35 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 74 53, fax. 81 551 74 52
  REGON: 06005921600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsosp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy owoców i warzyw - numer Zp/pn/97/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców z podziałem na zadania: zadanie I - Owoce tropikalne i krajowe, pieczarki, warzywa szklarniowe; zadanie II - Jabłka; zadanie III - Ziemiopłody; 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy zawarty w Dziale II niniejszej specyfikacji; 3) termin realizacji: towar dostarczany sukcesywnie 6 razy w tygodniu od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wg zapotrzebowania Działu Żywienia (magazyn i bufet na terenie garnizonu) w czasie trwania umowy; 4) wykonawca dowiezie towar do magazynu Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt; 5) opakowania zbiorcze/transportowe: a) worki raszlowe 10-30kg dla warzyw, b) worki raszlowe 30-50kg dla ziemniaków, c) pozostałe warzywa w skrzyniach drewnianych, z tworzywa sztucznego, d) pieczarki - skrzynka plastikowa lub karton 3-10kg, e) banany, ananasy, arbuzy - kartony tekturowe, f) pozostałe owoce tropikalne - kartony tekturowe, wkładki gniazdowe, g) owoce inne niż tropikalne - skrzynie drewniane lub z tworzywa sztucznego, kartony tekturowe, wkładki gniazdowe, pojemniki tekturowe lub z tworzywa sztucznego; 6) przedmiot zamówienia winien być wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z: a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), b) rozporządzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L. 2002.31.1 z późn. zm.), c) rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. UE L. 2004.338.4 z późn. zm.), d) rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L. 2004.139.1 z późn. zm.), e) ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.), f) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz. U. Nr 194, poz. 1900); 7) Wykonawca zobowiązany jest, aby dostarczane produkty były pierwszej jakości, spełniające polskie normy oraz, że będą prawidłowo opakowane, oznakowane i dostarczane; 8) główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsosp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach