Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach

Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach ogłasza przetarg

 • Adres: 22-413 Nielisz, Ruskie Piaski 59
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6313412 , fax. 0-84 6313408
 • Data zamieszczenia: 2015-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach
  Ruskie Piaski 59 59
  22-413 Nielisz, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6313412, fax. 0-84 6313408
  REGON: 00130715000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Asortymenty i ilości warzyw i owoców ogółem w okresie obowiązywania umowy, określone są w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy 2. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po zamówieniu złożonym telefonicznie przez Zamawiającego, transportem i na koszt Wykonawcy do Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach w godz 7:00 do15:00, 1 raz w tygodniu. 3. Warzywa i owoce muszą być świeże dobrej jakości, powinny być dostarczone odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne do przewozu warzyw, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. 4. Ceny jednostkowe zaoferowanych asortymentów nie ulegną zmianie w czasie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dps.ruskiepiaski.roztocze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach