Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie - 2 części

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda ogłasza przetarg

 • Adres: 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5245108/09 w.13 , fax. 081 5245108/09
 • Data zamieszczenia: 2016-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda
  ul. Wojciechowska 7 7
  20-704 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5245108/09 w.13, fax. 081 5245108/09
  REGON: 00700346700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie - 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych [artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu. Produkty dostarczane powinny posiadać odpowiednio długi termin ważności (nie krótszy, niż 60% całkowitego okresu przydatności do spożycia)] do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie - 2 części, w tym: część I - dostawa świeżych warzyw i owoców część II - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy w sytuacji nagłej (nieplanowanej)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ohplublin.bip.e-zeto.eu.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach