Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. ks. Skorupki 11
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8724-682 , fax. 15 8724-318
 • Data zamieszczenia: 2015-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim
  ul. ks. Skorupki 11 11
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 8724-682, fax. 15 8724-318
  REGON: 83000360000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pspzoi.idsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim przy ulicy Ks. I. Skorupki 11, 23-300 Janów Lubelski w asortymencie i ilości podanej w formularzu asortymentowo-ilościowym. Realizacja dostaw będzie dokonywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Podane w treści zadań od 1 do 4 SIWZ ilości asortymentu artykułów żywnościowych są ilościami orientacyjnymi i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Realizacja przedmiotu postępowania musi uwzględniać obowiązujące przepisy i regulacje prawa żywnościowego, a w szczególności musi zostać wykonana zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: 1.Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych ( Dz. U. z 2005 r. Nr. 187, poz. 1577 z póżn. zm.) 2.Rozporządzeniem WE nr. 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz.UE L 139 z 30.04.2004 r.) 3.Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. Nr. 171, poz. 1225 z póżn. zm.). 4.Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zosipjanowlubelski.bip.lubelskie.pl; pspzoi.idsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach