Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Aleje Racławickie 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814454159
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
  ul. Aleje Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814454159
  REGON: 000514064
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna Szkoła Wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie zostało podzielone na dwie części. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załącznikach nr 1.1–1.2 do SWZ. Część 1 – Dostawy sukcesywne nośników danych, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.Postępowanie zostało podzielone na dwie części. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załącznikach nr 1.1–1.2 do SWZ. Część 2 – Dostawy sukcesywne akcesoriów komputerowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słu-żących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku udziału w postępowaniu;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku udziałuw postępowaniu;c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku udziału w postępowaniu;d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące po-siadania doświadczenia dla części 1 – 2 postępowania: dla części 1 Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania doświadczenia: Wyko-nawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie umowy na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) brutto każda*; dla części 2 Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia,w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) brutto każda*.Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy/jednego zlecenia.W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamawiający dopuszcza posługiwanie się tymi samymi umowami dostawy dla różnych części w celu wykazania spełniania warunku w danej części.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach