Przetargi.pl
Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2022/2023 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotlicach oraz Szkoły Podstawowej w Miączynie

Gmina Miączyn ogłasza przetarg

 • Adres: 22-455 Miączyn, Miączyn
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846180005 , fax. 846180005
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miączyn
  Miączyn
  22-455 Miączyn, woj. lubelskie
  tel. 846180005, fax. 846180005
  REGON: 950368523
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miaczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2022/2023 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotlicach oraz Szkoły Podstawowej w Miączynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotlicach oraz Szkoły Podstawowej w Miączynie w roku szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w dni zajęć szkolnych. Przewóz obejmuje:- wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca,- przejazd wyznaczoną trasą,- przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,- odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości, w których mieszkają.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że;a) a)posiada właściwe, co do działalności i zakresu terytorialnego, uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie drogowym (. Dz. U z 2022 roku poz. 180, z późn. zm.)3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że;a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 150 000,00 PLN.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że;a) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:- minimum 1 autobus na każdą trasę, odpowiadających przedmiotowi zamówienia(wszyscy pasażerowie muszą mieć zapewnione miejsca – zgodnie z liczbą pasażerów), zgodnie z §22 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2560 ze zm.) – Załącznik nr 8b) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej usługi (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane), o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) polegającej na dowozie uczniów do szkół. – Załącznik nr 7c) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego – Załącznik nr 103. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeśli wymagane doświadczenie będzie posiadał co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanego doświadczenia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ, oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego – Załącznik nr 5 do SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach