Przetargi.pl
Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” (III postępowanie)

Powiat Bialski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bialski
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  REGON: 030237345
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatbialski.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” (III postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kurs programowanie obrabiarek CNC” wraz z wymaganym egzaminem wewnętrznym końcowym dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.• Wymiar godzinowy – 80 godz. • Ilość osób - 1 nauczyciel• Termin - w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestnika lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1A do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kurs języka angielskiego” wraz z wymaganym egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020• Wymiar godzinowy – 160 godz. (40 spotkań po średnio 4h)• Ilość osób - 4 nauczycieli• Termin - w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestników lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1B do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kurs sędziowski (dyscypliny jeździeckie)” wraz z wymaganym egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020• Wymiar godzinowy – 16 godz. (2 spotkania po średnio 8h)• Ilość osób - 1 nauczyciel• Termin - w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestnika lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1C do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kurs na konwojenta zwierząt” wraz z wymaganym egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020• Wymiar godzinowy – 8 godz. (1 spotkanie 8h)• Ilość osób - 4 nauczycieli• Termin - w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestników lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1D do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kurs powożenia zaprzęgiem konnym” wraz z egzaminem na brązową odznakę Polskiego Związku Jeździeckiego (teoretycznym i praktycznym) dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.• Wymiar godzinowy – 70 godz.• Ilość osób - 3 nauczycieli • Termin - w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestników lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1E do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. E do B” wraz z badaniami lekarskimi, wymaganym egzaminem wewnętrznym oraz zewnętrznym (państwowym) dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.• Wymiar godzinowy – 20 godz. • Ilość osób - 2 nauczycieli• Termin - w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestników lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1F do SWZPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Szkolenie z diagnostyki ciągników rolniczych TEXA” wraz wymaganym egzaminem wewnętrznym dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020• Wymiar godzinowy – 10 godz. • Ilość osób - 3 nauczycieli• Termin - w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestników lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1G do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Szkolenie z rolnictwa precyzyjnego i diagnostyki firmy John Deere” z egzaminem wewnętrznym dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.• Wymiar godzinowy – 16 godz. • Ilość osób - 3 nauczycieli• Termin - w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestników lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1H do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Szkolenie na instruktora nauki jazdy kategorii E do B” wraz z wymaganym egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym (państwowym) dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020• Wymiar godzinowy – 91 godz. • Ilość osób - 1 nauczyciel• Termin - w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestnika lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1I do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kurs komputerowy projektowania wnętrz” wraz z wymaganym egzaminem wewnętrznym dla uczestników projektu: „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020• Wymiar godzinowy – 140 godz. • Ilość osób - 2 nauczycieli• Termin - w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy• Szkolenie może być zorganizowane jako indywidualne dla ww. uczestników lub poprzez dołączenie do grupy szkoleniowejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1J do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach