Przetargi.pl
Cyfrowa Gmina

Gmina Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-460 Józefów, Kościuszki 37
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Józefów
  Kościuszki 37
  23-460 Józefów, woj. lubelskie
  REGON: 950369103
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ejozefow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cyfrowa Gmina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia – dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” w zakresie:5.3.1 Zestaw komputerowy z monitorem 4 szt.5.3.2 Komputer przenośny (laptop) 16 szt.5.3.3 Komputer do projektowania graficznego (laptop) 2 szt.5.3.4 Urządzenie zabezpieczające UTM.5.3.5 Macierz dyskowa NAS.5.3.6 Oprogramowanie antywirusowe.5.3.7 Oprogramowanie do tworzenia kopii awaryjnych.5.3.8 Oprogramowanie biurowe.5.3.9 Oprogramowanie do zdalnej pomocy technicznej.Część II zamówienia – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” w zakresie:5.5.1 Urządzenia wielofunkcyjne – kolor (2 szt.)5.5.2 Urządzenia wielofunkcyjne – monochromatyczny (1 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości:Dla 1 części zamówienia – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).Dla 2 części zamówienia – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).17.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.17.3 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,tj. do dnia 12.08.2022 r. do godz. 10:00.17.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu O/Józefów, nr konta 49 9644 1033 2007 3300 1401 0032 z dopiskiem „Wadium Znak sprawy: IN.271.13.2022.RC” część ………” (należy wskazać nr części zamówienia na którą składana jest oferta wykonawcy).Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.17.5 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.17.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.17.8 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – należycie wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie sprzętu komputerowego lub oprogramowania za kwotę minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych brutto) w ramach jednego zamówienia, kontraktu, umowy dla I części zamówienia oraz należycie wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na dostawie urządzeń wielofunkcyjnych za kwotę minimum 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych brutto) w ramach jednego zamówienia, kontraktu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach