Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20290 Lublin, ul. Doświadczalna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 817 445 067
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4
  20290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 817 445 067
  REGON: 32638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipan.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o wartości poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust 8 Pzp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Część I - Dysk zewnętrzny 1 TB USB 3.0 – 3 szt. Część II - Przedłużacz USB – 1 szt. Część III - Dysk zewnętrzny 4TB USB 3.0 – 3 szt. Część IV - Dysk wewnętrzny HDD 4TB – 1 szt. Część V - Zasilacz do laptopa – 1 szt. Część VI – Podkładka pod mysz – 1 szt. Część VII - Karta graficzna – 1 szt. Część VIII - Dysk wewnętrzny SSD 240GB – 2 szt. CPV: Część I - 0234100-9 Dysk magnetyczny, 30237132-3 Interfejs USB Część II – 32572000-3 Kabel komunikacyjny Część III - 30234100-9 Dysk magnetyczny, 30237132-3 Interfejs USB Część IV - 30234100-9 Dysk magnetyczny Część V- 30237280-5 Akcesoria zasilające Część VI – 30237220-7 Podkładki pod myszy Część VII - 30237134-7 Karty akceleratorów graficznych Część VIII – 30234500-3 Pamięci do przechowywania danych, 30233180-6 Urządzenia z pamięcią flash Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (część I), Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia (część II) do SIWZ, Załącznik nr 1C - Opis przedmiotu zamówienia (część III) do SIWZ i Załącznik nr 1D - Opis przedmiotu zamówienia (część IV) do SIWZ, Załącznik nr 1E - Opis przedmiotu zamówienia (część V) do SIWZ, Załącznik nr 1F do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (część VI), Załącznik nr 1G - Opis przedmiotu zamówienia (część VII) do SIWZ, Załącznik nr 1H do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (część VIII) do SIWZ. 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 5.1. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nie regenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego o gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. 5.2. Warunki gwarancji i serwisu nie mogą być gorsze od warunków gwarancji i serwisu producenta oferowanego sprzętu. 6. Rozwiązania równoważne: 1) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne należy rozumieć je tylko jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 1 (odpowiednio od A-H) do SIWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Zestawieniu wymaganych parametrów użytkowych stanowiących załącznik nr 6 (odpowiednio od A-H) do SIWZ, których standardy, parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3) Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum : zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 (odpowiednio od A-H) do SIWZ i ofertą Wykonawcy 8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg niżej podanego podziału: 9.1. Część I - Dysk zewnętrzny 1 TB USB 3.0 – 3 szt. 9.2. Część II - Przedłużacz USB – 1 szt. 9.3. Część III - Dysk zewnętrzny 4TB USB 3.0 – 3 szt. 9.4. Część IV - Dysk wewnętrzny HDD 4TB – 1 szt. 9.5. Część V - Zasilacz do laptopa – 1 szt. 9.6. Część VI – Podkładka pod mysz – 1 szt. 9.7. Część VII - Karta graficzna – 1 szt. 9.8. Część VIII - Dysk wewnętrzny SSD 240GB – 2 szt. 10. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (ofert częściowych). 11. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien podać w ofercie warunki wykonania każdej części zamówienia oddzielnie. 12. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: 1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6) Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp. 7) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3b i art. 29 ust.4 Pzp. 8) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – zgodnie z treścią oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 lit. A pkt. 1 SIWZ. Informację w tym zakresie należy umieścić w Oświadczeniu Wykonawcy (załącznik nr 3A do SIWZ). W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi Wykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 A i Załączniku nr 3 B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczenie stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Dokument (lub dokumenty), z których wynikać będzie, że osoba (osoby) podpisująca (podpisujące) ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. B) Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w formie oryginału) C) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego: 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126): 6.1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w Rozdziale 5a SIWZ, wykonawca złoży: • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 6.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu/ów, o którym mowa w punkcie poprzedzającym SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). D) Informacje dotyczące procedury oraz formy dokumentów: 7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, czyli dokona oceny podmiotowej Wykonawcy badając oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy pzp. 8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 lit. A, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U z 2016 r., poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 11. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi nastąpić w formie pisemnej. 14. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość ,co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 16. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U z 2016 r., poz. 1126) 17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu według Załącznika nr 3 A przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu według Załącznika nr 3 A dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one aktualne. 19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 17 i 18 Załącznik nr 1 A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część I) Załącznik nr 1 B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część II) Załącznik nr 1 C – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część III) Załącznik nr 1 D – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część IV) Załącznik nr 1 E – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część V) Załącznik nr 1 F – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część VI) Załącznik nr 1 G – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część VII) Załącznik nr 1 H – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część VIII) Załącznik nr 2 – Formularz oferty Załącznik nr 3 A – Oświadczenie Wykonawcy A Załącznik nr 3 B – Oświadczenie Wykonawcy B Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 11 (NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJACEMU W CIĄGU 3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP) Załącznik nr 5 A - Wzór umowy (część I) Załącznik nr 5 B - Wzór umowy (część II) Załącznik nr 5 C - Wzór umowy (część III) Załącznik nr 5 D - Wzór umowy (część IV) Załącznik nr 5 E - Wzór umowy (część V) Załącznik nr 5 F - Wzór umowy (część VI) Załącznik nr 5 G - Wzór umowy (część VII) Załącznik nr 5 H - Wzór umowy (część VIII) Załącznik nr 6 A – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych (część I) Załącznik nr 6 B – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych (część II) Załącznik nr 6 C – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych (część III) Załącznik nr 6 D – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych (część IV) Załącznik nr 6 E – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych (część V) Załącznik nr 6 F – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych (część VI) Załącznik nr 6 G – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych (część VII) Załącznik nr 6 H – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych (część VIII)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną