Przetargi.pl
Sukcesywna usługa dalszego zagospodarowania odpadów - półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadów 19 12 12), pochodzących z RIPOK w Poświętnem gm. Płońsk.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09100 Płońsk, ul. Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6624278 w, 35 , fax. 236 624 278
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.
  ul. Mickiewicza 4
  09100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6624278 w, 35, fax. 236 624 278
  REGON: 13031457400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna usługa dalszego zagospodarowania odpadów - półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadów 19 12 12), pochodzących z RIPOK w Poświętnem gm. Płońsk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywna usługa dalszego zagospodarowania odpadów - półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadów 19 12 12) pochodzących z RIPOK w Poświętnem gm. Płońsk. 1). Kod odpadu: 19 12 12. Rodzaj odpadu: inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych - półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego. Forma: zbelowane w kostki, związane drutem. Skład: czyste odpady z tworzyw sztucznych i w niewielkiej ilości papieru, pozbawione PCV. Źródło pochodzenia: odpady komunalne selektywnie zebrane, pozbawione zanieczyszczeń typu popiół, ziemia itd. Orientacyjna masa w Mg/miesiąc: 40 Mg, co stanowi 2,7% miesięcznego zamówienia. 2). Kod odpadu: 19 12 12. Rodzaj odpadu: inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych - półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego. Forma: Zbelowane w kostki, związane drutem. Skład: odpady tworzyw sztucznych i w niewielkiej ilości papieru, zanieczyszczone pozostałościami z odpadów komunalnych, pozbawione PCV. Źródło pochodzenia: odpady komunale zmieszane. Orientacyjna masa w Mg/miesiąc: 500 Mg, co stanowi 32,5% miesięcznego zamówienia. 3). Kod odpadu: 19 12 12 . Rodzaj odpadu: inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych - półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego. Forma: materiał luźny, rozdrobniony na mobilnym rozdrabniaczu odpadów. Skład: odpady balastowe z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, zawierające tworzywa sztuczne, papier, metale, drewno. Źródło pochodzenia: odpady komunalne zmieszane, odpady wielkogabarytowe. Orientacyjna masa w Mg/miesiąc: 1 000 Mg, co stanowi 64,8 miesięcznego zamówienia. 2. Odpady dostarczane będą środkami transportu Zamawiającego do instalacji Wykonawcy z uzgodnioną częstotliwością i w uzgodnionych terminach. 3. Odpady muszą być poddane przez Wykonawcę procesowi odzysku i/lub recyklingu w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie odzysku i/lub recyklingu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub mieć postać aktu notarialnego lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach