Przetargi.pl
GENOTROPIN ®: PREPARAT REKOMBINOWANEGO LUDZKIEGO HORMONU WZROSTU DO PODAWANIA W AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZACH LUB RÓWNOWAŻNY

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02326 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8833512, 8833552 , fax. 22 8833513, 8833552
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
  Al. Jerozolimskie 155
  02326 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8833512, 8833552, fax. 22 8833513, 8833552
  REGON: 1070593900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  GENOTROPIN ®: PREPARAT REKOMBINOWANEGO LUDZKIEGO HORMONU WZROSTU DO PODAWANIA W AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZACH LUB RÓWNOWAŻNY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  GENOTROPIN ®: PREPARAT REKOMBINOWANEGO LUDZKIEGO HORMONU WZROSTU DO PODAWANIA W AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZACH LUB RÓWNOWAŻNY Zakup preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu jest finansowany w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu lekowego pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP). Opis przedmiotu zamówienia i warunki równoważności: 1. Wielkość zakupu: 291,50 mg; 55 amp. 5,3 mg (16 j) preparatu Somatrotropiny 2. Zamawiany lek jest zarejestrowany i refundowany do leczenia hormonem wzrostu pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki 3. Zawarty w fiolkach preparat jest w formie proszku do rozpuszczania. Preparat ten musi być podawany w automatycznych wstrzykiwaczach (penach) z cyfrowym wyświetlaczem dawki, z odpowiednią kalibracją do określenia dawki leku, jednorazowego podania. W przypadku fiolek do podawania leku w automatycznych wstrzykiwaczach (penach), wykonawca zabezpiecza pacjenta w takie wstrzykiwacze, w ilości uzgodnionej z ośrodkiem, który uczestniczy w przedmiotowym postępowaniu. Okres gwarancji dla pena (automatycznego wstrzykiwacza) musi wynosić min. 24 miesiące. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy szkolenie personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki), przed pierwszą dostawą leku, prowadzącego terapię rekombinowanym hormonem oraz dostarczenie materiałów naukowych związanych z wdrażaniem i monitorowaniem terapii rekombinowanym hormonem. 5. Zamawiający nie dopuszcza zakupu leku Omnitrope ze względu na objawy niepożądane po podaniu leku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33642100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważny wpis do właściwego rejestru wytwórców lub importerów/ eksporterów produktu leczniczego lub ważny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych. Dokumentem potwierdzającym może być ważne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– dokument równoważny) lub ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach