Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kluszewo

Gmina Szydłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-516 Szydłowo, Mazowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 655-40-19 , fax. 23 654-93-28
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłowo
  Mazowiecka 61
  06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie
  tel. 23 655-40-19, fax. 23 654-93-28
  REGON: 130378479
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szydlowo-maz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kluszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kluszewo” Zamówienie obejmuje: 1) Przygotowanie terenu pod budowę, 2) Roboty odwadniające, 3) Fundamentowanie dróg, 4) Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – wg zał. nr 3 do siwz) aktualne na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.) - (wg załącznika nr 2 do siwz) aktualne na dzień składania ofert wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4.Kosztorys ofertowy, 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg. załącznika nr 4 do siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach