Przetargi.pl
„Wykonanie robót polegających na montażu i dostawie stolarki okiennej z PCV w budynku nr 45 w Łodzi (zad. 11747)”.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie robót polegających na montażu i dostawie stolarki okiennej z PCV w budynku nr 45 w Łodzi (zad. 11747)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót polegających na montażu i dostawie stolarki okiennej PCV w budynku nr 45 Łodzi (zad. 11747)”, w następującym zakresie: 1) Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV; montaż surowy – zakotowienie, opianowanie, usunięcie nadmiaru zapianowania, przygotowanie okna pod względem możliwości późniejszego zamontowania przez Zamawiającego parapetu z postformingu (parapety w gestii Zamawiającego). Demontaż istniejącej stolarki pozostaje w gestii Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do podania szerokości wymiarów montażowych okien w otworach, które przewidziano do częściowego przemurowania. Zamawiający udostępni do montażu solarki okiennej otwory podlegające częściowemu przemurowaniu do dnia 15.06.2018. Pozostałe otwory będą dostępne do montażu stolarki okiennej od dnia podpisania umowy, o wcześniejszym uzgodnieniu gotowości montażu z kierownikiem budowy (dwa dni przed planowanym montażem). Przed wykonaniem okien należy dokonać pomiaru otworów celem ich późniejszego precyzyjnego wpasowania w trakcie montażu. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają kosztorys nakładczy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ a także dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ. Wykonawca musi dysponować brygadą liczącą min. 3 pracowników, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia (lista osób przedstawiona przy podpisaniu umowy). Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów i wyrobów na plac budowy w Łodzi oraz wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Do oferty równoważnej zaleca się dołączyć w szczególności karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot.: - zastosowania materiałów lub urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową bez materiałów lub urządzeń równoważnych; lub - zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych zgodnych z dokumentacją projektową (oferta równoważna) – wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. W przypadku jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty ww. oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje oferty równoważnej. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane. 4. Wymagania dot. gwarancji – Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez wad i usterek. Szczegóły zawiera załącznik nr 4 – projekt umowy. 5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36a ust. 1 i 36b ust. 1 ustawy, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile są już znane podania przez Wykonawcę nazwy firm lub imiona i nazwiska, oraz adresy podwykonawców 1) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 2) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 4) Przepisy pkt 2) i 3) stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający przewidział to w SIWZ. 5) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn, zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej. 8. W związku z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2017 r. w zakresie odwróconego obowiązku podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 8), Zamawiający informuje, że w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia pozostaje on generalnym wykonawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nazewnictwo użyte w SIWZ oraz w załącznikach (Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) formularza ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 3) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w formie oryginału; 4) oświadczenia dotyczącego: - zastosowania materiałów lub urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową bez materiałów lub urządzeń równoważnych; lub - zastosowania materiałów lub urządzeń i równoważnych zgodnych z dokumentacją projektową (oferta równoważna) - wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ; W przypadku jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty ww. oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje oferty równoważnej. W przypadku złożenia oferty równoważnej zaleca się złożenie – w szczególności: kart katalogowych, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacji technicznych charakteryzujących parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne równoważne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej - zgodnie z ww. złożonym oświadczeniem. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach w zakresie wskazanym przez Zamawiającego stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ. 5. Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 6. Kosztorysu ofertowego 7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach