Przetargi.pl
Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2

Centralne Biuro Antykorupcyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 00583 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 437 13 00 , fax. 22 437 13 90
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Biuro Antykorupcyjne
  Al. Ujazdowskie 9
  00583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 437 13 00, fax. 22 437 13 90
  REGON: 14061045400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cba.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: służba specjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku biurowego o kubaturze 5 237,80 m3 zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2. Przedmiotowy obiekt znajduje się w obszarze zabytkowego miasta Gdańska wpisanego do rejestru zabytków pod nr 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11.10.1947 r. (obecnie pod nr 15), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za pomnik historii. Szczegółowy zakres robót obejmuje: 1. przygotowanie terenu budowy, 2. skucie tynków, demontaż okładzin ściennych z płyt kartonowo-gipsowych warstw podposadzkowych i posadzkowych, 3. demontaż okładzin elewacyjnych budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 4. wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzkowych, 5. wykonanie projektowanych nadproży drzwiowych i okiennych, 6. wykonanie projektowanych zamurowań i przymurowań ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 7. wykonanie termomodernizacji ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i dachu, 8. roboty ziemne 9. zabezpieczenie kolidujących elementów zagospodarowania terenu 10. roboty fundamentowe 11. wznoszenie ścian 12. częściową przebudowę istniejącej klatki schodowej, 13. wykonywanie stropów, 14. wykonanie otworowania stropów między piętrami, 15. wykonanie bruzd i przekuć, 16. wykonanie izolacji akustycznych i jastrychów stropów, 17. montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 18. prace wykończeniowe wewnętrzne, 19. wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, schładzania powietrza, oddymiania, elektrycznych, sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), 20. wykonanie projektowanej przebudowy placów postojowych, dróg na terenie obiektu i chodników, 21. wykonanie ogrodzenia 22. oświetlenie zewnętrzne 23. budowę wiaty śmietnikowej. W ramach planowanej inwestycji zakłada się wprowadzenie następujących zmian w istniejącej zabudowie i zagospodarowaniu terenu:  wykonania nowego ogrodzenie wokół działki, wraz z bramami i furtkami,  przebudowy układu drogowego i placów postojowych,  przebudowy i budowy wjazdów na teren działki. Planowana przebudowa obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego obejmuje także niezbędne prace towarzyszące z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym – Projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy. Podane informacje mają charakter poglądowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który zostanie przekazana wykonawcom spełniającym warunki udziału w prowadzonym postępowaniu i zakwalifikowanym do następnego etapu postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed składaniem ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę: 1. wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2a do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną bezwzględnie wraz z załączonymi szczegółowymi kalkulacjami cen jednostkowych opracowanych na podstawie przedmiarów robót i udostępnionych wzorów, które stanowią załączniki do SIWZ. (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową) 3. Wykaz zestawienia materiałów, w tym urządzeń i zestawienie sprzętu w ujęciu rodzajowym, ilościowym i wartościowym; 4. Kosztorys ofertowy w formie elektronicznej zapisany w formacie ath. (płyta CD stanowiąca materiał pomocniczy). UWAGA!! Załączenie do oferty powyższej płyty nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia wraz z ofertą kosztorysu w formie papierowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach