Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48508082032, +48506656760
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
  Al. Jana Pawła II 25A
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. +48508082032, +48506656760
  REGON: 384503002
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola 2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola, będących jednocześnie płatnikami umowy: 1) Żłobek Miejski w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5A, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865 15 09 832, REGON: 830009100, 2) Miejski Żłobek Integracyjny, ul. Poniatowskiego 55 A, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865 25 65 324, REGON: 365876488, 3) Przedszkole nr 1, ul. Niezłomnych 2A, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865-15-20-325, REGON: 830220609, 4) Przedszkole nr 2, ul. ks. J. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 15 20 354, REGON: 830220615, 5) Przedszkole nr 4, ul. Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 17 33 311, REGON: 830220704, 6) Przedszkole nr 5, ul. Mieszka I-go 5, 37-464 Stalowa Wola, NIP: 865 17 76 579, REGON: 830220710, 7) Przedszkole nr 6, ul. Partyzantów 10, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 14 94 792, REGON: 830220727, 8) Przedszkole nr 10, Al. Jana Pawła II 11, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 15 20 377, REGON: 830220756, 9) Przedszkole nr 11, Al. Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865 14 94 384, REGON: 830220762, 10) Przedszkole nr 15, ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 15 22 034, REGON: 830220791, 11) Przedszkole nr 18, ul. Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 14 27 264, REGON: 830220816, 12) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. R. Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 14 27 287, REGON: 000837413, 13) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Pr. Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 14 26 997, REGON: 000837420, 14) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8651427270, REGON: 000837436, 15) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Energetyków 18, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 14 50 665, REGON: 000837442, 16) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 14 50 926, REGON: 001321670, 17) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 14 51 328, REGON: 830003591, 18) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące, ul. ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 212 92 73 REGON: 830447997, 19) Zakład Administracji Budynków, ul. Wyszyńskiego 7A, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865 00 12 058, REGON: 180091684 3. Szczegółowy zakres zamówienia określają: a) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz rzeczowo - cenowy b) Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola. 4. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych jednostek własnym transportem, na własny koszt oraz ryzyko. Dostawa obejmuje rozładunek oraz wniesienie towaru do miejsca wskazanego przez osobę upoważnioną z danej jednostki. 5. Produkty powinny spełniać wymogi Państwowego Zakładu Higieny i spełniać wszelkie normy ich stosowania w placówkach edukacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobki). 6. Wszystkie produkty objęte zamówieniem dostarczone muszą być w czystych firmowych, oryginalnych opakowaniach producenta, wolne od wad, nieuszkodzone, szczelne, bez pęknięć, pognieceń, nierozerwane. 7. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym lub osobistym przez osoby upoważnione z danej jednostki (intendent), lecz nie później niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia. 8. Wykaz ilości zamawianego towaru jest podany szacunkowo, na podstawie dotychczasowego realnego zużycia. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego towaru, wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ, bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy co do zakresu ilościowego, realizowanego zamówienia. 9. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw, w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz rzeczowo – cenowy, będący elementem oferty Wykonawcy. Ceny podane w Załączniku nr 1 Formularz rzeczowo – cenowy, nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. 10. Rozliczenia z Wykonawcą będą realizowane na podstawie dokumentów księgowych, potwierdzających faktycznie zrealizowane dostawy tj. Faktura VAT, płatna przelewem z terminem płatności 30 dni w ujęciu tygodniowym. Dopuszcza się fakturowanie każdorazowej dostawy towaru, na życzenie osoby upoważnionej/intendenta w danej jednostce organizacyjnej Gminy Stalowa Wola. 11. Dostarczone wraz z towarem dowody księgowe muszą być odebrane przez osobę upoważnioną z danej jednostki. 12. W przypadku dostarczenia produktów niespełniających wyżej wymienionych warunków (towar czysty firmowy w opakowaniu producenta, wolny od wad, nieuszkodzony, szczelny, bez pęknięć, pognieceń, nierozerwany), upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej sporządzi protokół odbioru – dostawy i zażąda od Wykonawcy natychmiastowej wymiany przedmiotu zamówienia na produkty spełniające te wymogi w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji. Powiadomienie zostanie dokonane osobiście bądź telefonicznie z informacją o przedmiocie dostaw, ilości i różnicy jakościowej. 13. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu wymienionego w Formularzu rzeczowo – cenowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. Wszystkim wskazanym w SIWZ Zamawiającym przysługuje prawo zamówienia wszelkich, wymienionych produktów w Formularzu rzeczowo - cenowym – Załącznik nr 1 (nawet w przypadku wskazania w pozycji ilościowej „0”) po cenach jednostkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) Formularz ofertowy; 2) Formularz rzeczowo – cenowy – Załącznik nr 1; 2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3; 2) Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4; 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach