Przetargi.pl
Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II

Gmina Świlcza ogłasza przetarg

 • Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8670100, 8670133 , fax. 178 670 157
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świlcza
  Świlcza 168
  36-072 Świlcza, woj. podkarpackie
  tel. 017 8670100, 8670133, fax. 178 670 157
  REGON: 69058214000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swilcza.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część I: Zakres robót: Roboty remontowe w pracowni chemicznej w Trzcianie Część II: Zakres robót: 1) roboty remontowe sufitu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach w zakresie: a) roboty budowlane, b) roboty elektryczne; 2) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w zakresie: a) biblioteka, b) wiatrołap i klatka schodowa wejściowa, c) korytarze parter, d) korytarz I piętro, e) korytarz II piętro, f) klatka schodowa południowa, g) wymiana posadzki w pomieszczeniu 22, h) naprawa cokołu; 3) roboty remontowe w budynku Orlika przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w zakresie: a) roboty demontażowe, b) roboty rozbiórkowe, c) roboty okładzinowe ścian i posadzek, d) pozostałe roboty wykończeniowe; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach