Przetargi.pl
Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GÓRKACH ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Górki, Górki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 693906667
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GÓRKACH
  Górki 73
  36-200 Górki, woj. podkarpackie
  tel. 693906667
  REGON: 180013951

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednej sztuki lekkiego specjalnego samochodu ratunkowo gaśniczego. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren Gminy Brzozów, miejscowość Górki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Realizacja i rozliczenie dostawy odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo - w przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika lub pełnomocników, także w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach