Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. M. Konopnickiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 437 026 , fax. 134 437 023
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
  ul. M. Konopnickiej 82
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 437 026, fax. 134 437 023
  REGON: 37040004600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisloka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne. Przedmiotowy cel jest zbieżny z celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła. Zakres Projektu objęty niniejszym postępowaniem przetargowym to budowa 7 wymiennikowni ciepła sieciowego wraz z instalacjami odbiorczymi (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa) w częściach wspólnych budynków (do węzłów pomiarowych i węzłów regulacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych lub w mieszkaniach) w budynkach wielorodzinnych należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jasła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla Części I Lenartowicza 23 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) dla Części II Franciszkańska 1 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla Części III Słowackiego 5 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla Części IV Słowackiego 14 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dla Części V Słowackiego 8 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) dla Części VI Mickiewicza 3 5 000,00 zł (słownie: pieć tysięcy złotych 00/100) dla Części VII Słowackiego 3 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy : dla Części I Lenartowicza 23 nr 291600 1071 8980 0000 0105 0104 dla Części II Franciszkańska 1 nr 50 1600 1071 8980 0000 0106 0105 dla Części III Słowackiego 5 nr 71 1600 1071 8980 0000 0107 0106 dla Części IV Słowackiego 14 nr 92 1600 1071 8980 0000 0108 0107 dla Części V Słowackiego 8 nr 16 1600 1071 8980 0000 0109 0108 dla Części VI Mickiewicza 3 nr 371600 1071 8980 0000 0110 0109 dla Części VII Słowackiego 3 nr 581600 1071 8980 0000 0111 0110 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w rozdziale XI pkt 2 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach