Przetargi.pl
sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych, materiałów medycznych oraz szwów chirurgicznych dla SP ZOZ Wolsztyn PN/32/2011

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 068 347 73 00, 347 73 63 , fax. 068 3842590
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Wschowska 3 3
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 068 347 73 00, 347 73 63, fax. 068 3842590
  REGON: 97077342600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.bip-info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych, materiałów medycznych oraz szwów chirurgicznych dla SP ZOZ Wolsztyn PN/32/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 niezależnych od siebie części (tj. pakiety). Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych pakietach. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia pozycji w pakiecie. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy (w miarę zgłaszanych potrzeb) produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych, materiałów medycznych oraz szwów chirurgicznych dla SP ZOZ Wolsztyn PN/32/2011. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, tj. pakietach nr 1-11. Tak określony przedmiot zamówienia w dalszej części siwz będzie nazywany produktami farmaceutycznymi. Wymagania dotyczące oferowanych produktów farmaceutycznych: a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty farmaceutyczne w dniu dostawy posiadały nie krótszą niż 12 miesięczną datę przydatności do użytku. c) Zamawiający wymaga, aby produkty farmaceutyczne zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie posiadały wymagane przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne właściwe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski wydane przez uprawniony do tego organ, d) Zamawiający wymaga, aby produkty farmaceutyczne, które są zakwalifikowane do wyrobów medycznych spełniały narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadały wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne z godnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). e) Wszystkie oferowane produkty farmaceutyczne muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do opakowania i przechowywania oraz posiadały pozwolenie dopuszczające daną serię do obrotu. f) Wykonawca zobligowany będzie zapewnić transport produktów farmaceutycznych w taki sposób, aby spełnić warunki narzucone w tym zakresie przez producenta. Powyższy wymóg dotyczy zwłaszcza leków termolabilnych, e) Zamawiający wymaga dla pakietu nr 10, aby zaoferowane szwy chirurgiczne posiadały klasę III i regułę 8 zgodnie z opisem w pakiecie, g) Zamawiający wymaga dla pakietu nr 1-7 aby produkty farmaceutyczne, o tej samej nazwie międzynarodowej określone przez Zamawiającego w różnych dawkach i jednakowej formie podania pochodziły od jednego producenta, h) Zamawiający dla pakietów 2,3,4,7,10 wyraża zgodę na zaoferowanie produktów farmaceutycznych w innej ilości w opakowaniu jednostkowym niż wymagana w poszczególnych pakietach, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości. Zaproponowaną ilość należy zawsze zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozwolsztyn.bip-info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach