Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych II

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, M. Karłowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 408 01 59 , fax. 77 439 38 61
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
  M. Karłowicza 40
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 77 408 01 59, fax. 77 439 38 61
  REGON: 53117213500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalmsw-glucholazy.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach w okresie od dnia podpisania umowy do 06 sierpnia 2020r. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części (pakiety). Wykaz asortymentu wraz z jego szczegółowym opisem zawarty został w załącznikach od nr 1.1 do 1.3 które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót produktami leczniczymi (określonymi w ustawie z 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 499);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach