Przetargi.pl
Dostawa druków potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawach egzekucyjnych, podatkowych i karnych skarbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Ministerstwa Finansów

Izba Administracji Skarbowej w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 454 00 67/70 , fax. 77 456 43 13
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 00 67/70, fax. 77 456 43 13
  REGON: 00102292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa druków potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawach egzekucyjnych, podatkowych i karnych skarbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Ministerstwa Finansów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostawa formularzy: 1) „Potwierdzenie odbioru dla celów podatkowych” – 12 215 490 sztuk; 2) „Potwierdzenie odbioru dla celów egzekucyjnych” – 15 219 310 sztuk; 3) „Potwierdzenie odbioru dla celów karnych skarbowych” – 1 038 010 sztuk oraz ich dystrybucja do izb administracji skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców, którzy korzystają z zasobów innych podmiotów należy złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 PZP), zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 2. Wykonawca do oferty załącza dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy złożony w oryginale lub poświadczony za zgodność przez notariusza, o ile reprezentacja nie wynika z dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; 3. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia i w terminie określonym przez Zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 PZP) w przypadku Wykonawcy, który korzysta z zasobów innych podmiotów informacji zawierającej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach