Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości do 120 000 litrów do kotłowni w ZPO Borki, ZPO Wola Osowińska, Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej oraz Urzędu Gminy Borki w sezonie grzewczym 2019-2020

Gmina Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 21-345 Borki, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 574 208, , fax. 818 574 229
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borki
  Wojska Polskiego 41
  21-345 Borki, woj. lubelskie
  tel. 818 574 208, , fax. 818 574 229
  REGON: 43101988500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugborki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości do 120 000 litrów do kotłowni w ZPO Borki, ZPO Wola Osowińska, Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej oraz Urzędu Gminy Borki w sezonie grzewczym 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego w ilości do 120 000 litrów w sezonie opałowym 2019/2020 do niżej wymienionych placówek: a) Urząd Gminy Borki – szacunkowa ilość do 12 000 litrów b) Zespół Placówek Oświatowych w Borkach – szacunkowa ilość do 40 000 litrów c) Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej – szacunkowa ilość do 55 000 litrów d) Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej– szacunkowa ilość do 13 000 litrów 2.Fakturowanie poszczególnych dostaw oleju na następujące jednostki: 2.1. Nabywca: Gmina Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, NIP: 538-185-00-04, Odbiorca dla następujących obiektów: a) Urząd Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, NIP 538-185-00-04, b) Zespół Placówek Oświatowych w Borkach, ul. Wojska Polskiego 25, 21-345 Borki, NIP 538-185-00-04 c) Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki, NIP 538-185-00-04, d) Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej, Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki, NIP 538-185-00-04, Umowy będą podpisane z każdym z odbiorców oddzielnie na wskazane powyżej max. ilości zapotrzebowanego oleju opałowego. Jednorazowa dostawa oleju będzie nie mniejsza niż 1000 litrów. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw łączonych do poszczególnych placówek. 3. Wymagane parametry oleju opałowego, zgodne z parametrami określonymi wg normy PN-C-99024:2011 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014r. poz. 1547): - Gęstość w temperaturze 15 st. C nie wyższa niż 860 kg/m3; - Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg; - Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C max. 6 mm2/s - Temperatura płynięcia max -20 st. C; - Pozostałość po koksowaniu (10% pozostałości destylacyjnej max. 0,3 %(m/m); - Zawartość siarki max 0,1 %(m/m); - Zawartość wody max. 200 mg/kg; - Zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; - Pozostałość po spopielaniu max. 0,01 % (m/m); - Zawartość znacznika SY 124 6-9 mg/l; - Zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/l; - Skład frakcyjny: do temperatury 250 st. C destyluje max. 65 % (V/V), do temperatury 350 st. C destyluje min. 85 % (V/V). 3.1. Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia – podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości (dot. Przedmiotu zamówienia – art. 29 ustawy Pzp). 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Do rozładunku oleju opałowego potrzebna jest pompa przy autocysternie. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego wystawione przez producenta. 3.3. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość i miejsce dostawy. 3.4. W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju opałowego, Zamawiający zleci wykonanie badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca. 3.5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości oleju opałowego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii pieców co zasilanych tym olejem. Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.04.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 755)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach