Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Nr 101704L w Turowie

Gmina Kąkolewnica ogłasza przetarg

 • Adres: 21-302 Kąkolewnica, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 372-20-10 , fax. 83 372-20-49
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąkolewnica
  Lubelska 5
  21-302 Kąkolewnica, woj. lubelskie
  tel. 83 372-20-10, fax. 83 372-20-49
  REGON: 30237552000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Nr 101704L w Turowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 101704L o dł. 1 148 mb. w miejscowości Turów, gm. Kąkolewnica, obejmujący: wykonanie robót przygotowawczych (oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni), wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie i umocnienie poboczy kruszywem naturalnym i łamanym oraz oznakowanie drogi. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w: • dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ), • przedmiarze robót (załącznik nr 9 do SIWZ), • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 – Pzp. 4. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Oddział w Kąkolewnicy nr konta: 28 8039 0006 0000 0008 2048 0004.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ Przedmiar robót - składany wraz z ofertą. 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub poświadczone notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach