Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych gminy Kamionka w sezonie grzewczym 2019/2020 roku

Urząd Gminy w Kamionce ogłasza przetarg

 • Adres: 21-132 Kamionka, ul. Lubartowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 527 039 , fax. 818 527 058
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Kamionce
  ul. Lubartowska 1
  21-132 Kamionka, woj. lubelskie
  tel. 818 527 039, fax. 818 527 058
  REGON: 53792900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamionka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych gminy Kamionka w sezonie grzewczym 2019/2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę opału do jednostek organizacyjnych gminy Kamionka w sezonie grzewczym 2019/2020 roku dla następujących jednostek organizacyjnych gminy Kamionka: 1) Urząd Gminy Kamionka, ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka 2) Zespół Szkół w Kamionce, ul. Lubartowska 53, 21-132 Kamionka Dostawa polega na sprzedaży, transporcie i rozładunku opału do poszczególnych jednostek. 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opału do jednostek organizacyjnych gminy Kamionka w 2019 roku. Dostawa polega na sprzedaży, transporcie i rozładunku opału węgla kamiennego sortyment ekogroszek do poszczególnych jednostek: w tym 80 ton do Urzędu Gminy w Kamionce, 160 ton do Zespołu Szkół w Kamionce. 1) Parametry przedmiotu zamówienia dla węgla kamiennego sortyment ekogroszek: - wartość kaloryczna - min. 26000 kJ/kg (+/- 2%), - zawartość popiołu – max. 8%, - zawartość siarki – max. 1,3%, - granulacja – 5 - 25 mm, - zawartość miału, popiołu części niepalnych mniejsza niż 10 %. 2.3 Dostawy następować będą sukcesywnie. Zamawiający zastrzega sobie, że wielkości dostaw będą regulowane w zależności od warunków atmosferycznych sezonu grzewczego 2019/2020 roku. 2.4 Przewidywaną ilość oraz asortyment opału będącego przedmiotem zamówienia przedstawia poniższa tabela: Nazwa jednostki Przedmiot zamówienia Ilość [ton] Zespół Szkół w Kamionce ul. Lubartowska 53 21-132 Kamionka węgiel ekogroszek 160 Urząd Gminy w Kamionce ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka węgiel ekogroszek 80 2.5 Dostarczony opał ma być suchy. W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem. 2.6 Wykonawca do każdej dostawy opału zobowiązany jest dostarczyć certyfikat z kopalni, z której pochodzi opał potwierdzający rodzaj i jakość opału. 2.7 Zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowań wysyłanych bezpośrednio z jednostek organizacyjnych, faktury będą wystawiane na Zamawiającego tj. Gminę Kamionka (dane wskazane w pkt. 1.1.), przy czym każda faktura musi wskazywać odbiorcę dostawy. 2.8 Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości opału oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia 2.9 Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na miejscu dostaw i rozładunku opału powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę dostaw 2.10 Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach