Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Pszenna 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4757600, 4757615 , fax. 068 4757700
 • Data zamieszczenia: 2014-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
  ul. Pszenna 2 2
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700
  REGON: 97794709400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych w ilościach i asortymencie określonym w załącznikach od nr 6 do nr 10. Liczba zadań 5 Zadanie nr 1 - Nici syntetyczne, wchłaniane powlekane poliglikonatem Zadanie nr 2 - Nici syntetyczne wchłaniane monofilamentowe Zadanie nr 3 - Nici syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe Zadanie nr 4 - Nici naturalne niewchłanialne, lniane Zadanie nr 5 - Zestawy specjalistyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnawyspie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach