Przetargi.pl
dostawa materiałów szewnych w rozbiciu na 5 odrębnych zadań

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Witosa 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 755 9500 , fax. 95 755 2157
 • Data zamieszczenia: 2015-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Witosa 7 7
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 95 755 9500, fax. 95 755 2157
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-sulecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów szewnych w rozbiciu na 5 odrębnych zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa materiałów szewnych w rozbiciu na 5 odrębnych zadań tj. Zadanie nr 1/2A - Nici chirurgiczne syntetyczne niewchłanialne , jednowłókninowe, poliamidowe, barwione. Zadanie nr 2/2B - Nici chirurgiczne syntetyczne wchłaniane. Zadanie nr 3/2C - Nici chirurgiczne syntetyczne plecione szybkowchłanialne. Zadanie nr 4/2D - Nici stalowe, syntetyczne szwy monofilament niewchłanialny , naczyniowy. Zadanie nr 5/2E - Nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, plecione, jednobarwne, dwuskładnikowe 33.14.11.21-4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostaw częściowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-sulecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach