Przetargi.pl
Cykliczne dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów szewnych

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4750600 , fax. 068 4750603
 • Data zamieszczenia: 2014-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie
  ul. Zamkowa 1 1
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 068 4750600, fax. 068 4750603
  REGON: 00029063000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykliczne dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów szewnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: cykliczne dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów szewnych dla LORO SP ZOZ w Świebodzinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik numer 6 - Formularz cenowy do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejsze zamówienie obejmuje 13 zadań zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ - formularz cenowy. Określone w załączniku nr 6 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 6 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej w poniedziałki, środy i piątki wyłącznie do godz. 11:00. Jeżeli Wykonawca przewiduje wysyłanie transportu tylko w określone dni tygodnia (np. wtorki) wyklucza to możliwość spełnienia powyższych wymagań. Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową. b) termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 72 godzin licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem, chyba że termin 72 godzin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy z wyłączeniem wtorku, czwartku i soboty. c) Wykonawca umożliwi również realizację zamówienia na cito w terminie 24 godzin licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach