Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na dostawę materiałów szewnych, opatrunków oraz zestawu do podciśnieniowego leczenia ran

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4707810, 4707874 , fax. 068 4707815
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Domańskiego 2 2
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4707810, 4707874, fax. 068 4707815
  REGON: 97032797400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na dostawę materiałów szewnych, opatrunków oraz zestawu do podciśnieniowego leczenia ran
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów szewnych, opatrunków oraz zestawu do podciśnieniowego leczenia ran w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 8- 15. Liczba zadań 8: Zadanie nr 1- Szwy monofilamentowe wchłanialne Zadanie nr 2 - Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne Zadanie nr 3 - Szwy niewchłanialne , plecione Zadanie nr 4 - Nici wchłanialne plecione syntetyczne powlekane Zadanie nr 5 - Siatki chirurgiczne Zadanie nr 6 - Zestawy specjalistyczne Zadanie nr 7 - Opatrunki do tamponady typu Rapid-Rhino Zadanie nr 8 - Zestaw do podciśnieniowego leczenia ran oraz dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran - powtórzenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dosta cząstkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.105szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach