Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, Sędławki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 762 64 01(02) , fax. 0-89 762 12 92
 • Data zamieszczenia: 2021-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
  Sędławki 4
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 762 64 01(02), fax. 0-89 762 12 92
  REGON: 51025276400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gmina-bartoszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce do remontu nawierzchni dróg gminnych: kruszywo łamane o frakcji 4 - 31,5 mm w ilości 3000 ton kruszywo łamane o frakcji 31,5 - 63 mm w ilości 1500 ton piasek o frakcji 0 - 4 mm w ilości 300 ton żwir o frakcji 8-16 mm w ilości 100 ton Kruszywo frakcji 4-31,5 mm pochodzące z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych wg PN-EN 933-5 powinna wynosić nie mniej niż 50 %. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i rozładunek kruszywa na pryzmy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Bartoszyce. Głównym miejscem rozładunku kruszywa na pryzmę jest teren bazy ZBGKiM Gminy Bartoszyce w Sędławkach. Zamawiający będzie zlecał realizację przedmiotu zamówienia w częściach w zależności od aktualnych potrzeb, poprzez zlecenia jednostkowe na dostawę kruszywa, w których podana będzie jego ilość, przeznaczenie, miejsce i termin dostawy przy czym termin ten nie może być krótszy niż 24 godziny od dnia nadania zlecenia drogą mailową lub telefonicznie. Dostawa kruszywa winna odbywać się pojazdem ciężarowym samowyładowczym lub pojazdami ciężarowym samowyładowczym z przyczepą samowyładowczą. Każda partia materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. Niezaakceptowany materiał Wykonawca usunie z miejsca składowania na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie również prawo przekazania próbek kruszywa do analizy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie zarówno zmniejszenia (o 30%) jak i zwiększenia (o 30%) zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy. Płatności realizowane będą w cyklu comiesięcznym wg. iloczynu ilości faktycznie dostarczonego materiału i ceny jednostkowej, z terminem płatności faktury do 30 dni. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy, do dnia 31.12.2021 r. Zamówienie składa się z: 1) Zamówienia podstawowego – dostawy materiału kamiennego (kruszywa) wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce: kruszywo mineralne (łamane) 4-31,5 mm – w ilości 3000 t, a) kruszywo mineralne (łamane) 31,5-63 mm – w ilości 1500 t, b) piasek – 0-4 mm – w ilości 300 t, c) żwir o frakcji 8-16 mm – w ilości 100 t. 2) Zamówienia opcjonalnego – w przypadku wyczerpania zamówienia podstawowego, dostawy materiału kamiennego (kruszywa) wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce w ilości maksymalnej do: a) kruszywo mineralne (łamane) 4-31,5 mm – w ilości 900 t, b) kruszywo mineralne (łamane) 31,5 -63 mm– ilości 450 t, c) piasek – 0-4 mm – w ilości 90 t, d) żwir o frakcji 8-16 mm – w ilości 30 t. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie nie później niż do 30 listopada 2021 r. Decyzja o realizacji, realizacji częściowej lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego, i uzależniona będzie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i wyładunkiem materiału kamiennego (kruszywa) w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce. Dostarczone kruszywa drobne, kruszywa grube oraz kruszywa o ciągłym uziarnieniu winny spełniać normy europejskie i polskie. Dostawa kruszywa winna odbywać się pojazdem ciężarowym samowyładowczym, lub pojazdem ciężarowym samowyładowczym z przyczepą samowyładowczą tak by jednorazowo dostarczyć minimum 24 tony materiału kamiennego (kruszywa). Każdą dostarczoną partię kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie zważyć za pomocą zalegalizowanej wagi samochodowej najazdowej, a oryginalny dokument ważenia kruszywa dostarczyć Zamawiającemu przy każdej sukcesywnej dostawie. Zamawiający ma prawo przed odbiorem dostawy zażądać ważenia kontrolnego na wadze wskazanej przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy). W przypadkach stwierdzenia różnicy podczas ważenia kontrolnego, Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) sporządzi protokół różnic. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania zamówienia. Materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 14211000-3 Piasek 14212120-7 Żwir 14212200-2 Kruszywo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach