Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021 W PODZIALE NA ZADANIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021 W PODZIALE NA ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowych 2020/2021 w podziale na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 14.21.22.00-2 – Kruszywo 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup kruszywa naturalnego przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w ilości 3 500 Mg wraz z jego dostawą i rozładunkiem na terenie poszczególnych baz zimowego utrzymania dróg wyszczególnionych w pkt. 8.4. podpunkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Dostawa kruszywa naturalnego realizowana będzie w podziale na 3 zadania: Maksymalna ilość dostarczonego kruszywa wynosi 3 500 Mg, z czego: a) zadanie nr 1 - Oddział Terenowy w Głubczycach – 1 500,00 Mg, b) zadanie nr 2 - Oddział Terenowy w Grodkowie – 1 000,00 Mg, c) zadanie nr 3 - Oddział Terenowy w Oleśnie – 1 000,00 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1.400,00 PLN, w tym na: a) zadanie nr 1 - 600,00 PLN, b) zadanie nr 2 - 300,00 PLN, c) zadanie nr 3 - 500,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na załączniku nr 3 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do SIWZ) powinny być złożone: 1) formularz cenowy – na załączniku nr 2a i/lub 2b i/lub 2c do SIWZ (na zadanie nr 1 i/lub zadanie nr 2 i/lub zadanie nr 3), 2) oświadczenie wymagane postanowieniami punktu 1 powyżej - złożone w formie oryginału – na załączniku nr 3 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach